තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියා වෛද්‍ය අනිල් සමරනායක මහතා,

පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ,
පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, බස්නාහිර පළාත
දුරකථන අංක : +94 112437154
ෆැක්ස් : +94 112478872

 

තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය අනිල් සමරනායක මහතා,

නියෝජ්‍ය පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ,
පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, බස්නාහිර පළාත
දුරකථන අංක : +94 113054104
ෆැක්ස් : +94 112478872

ඊ-මේල්: dpd@healthdept.wp.gov.lk

 

සහය තොරතුරු නිලධාරියා  කාංචනා ෆොන්සේකා මිය,

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ(පාලන)වැ.බ,
පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, බස්නාහිර පළාත
දුරකථන අංක : +94 11242434852
ෆැක්ස් : +94 112478872

ඊ-මේල්: dda.pdhs@healthdept.wp.gov.lk