කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ රෝහල් පිළිබඳ තොරතුරු

නම තනතුර කාර්යාලීය ලිපිනය දුරකථන අංකය   විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
කාර්යාලීය ජංගම ෆැක්ස්
වෛද්‍ය  ඒ.ඩී.එච්. ජයතිලක මයා වෛද්‍ය අධිකාරී මුලික රෝහල අවිස්සාවේල්ල 036-2222747 071-6809745 036-2222747 ms.hosp.avissawella@healthdept.wp.gov.lk
වෛද්‍ය පී.ටී.අයි. පෙරේරා මයා වෛද්‍ය අධිකාරී මුලික රෝහල හෝමාගම 011-2857844 077-7593304 011-2748865 puhomagama@yahoo.com
වෛද්‍ය ඩී.ඒ.යූ. අනුර පෙර්රා මයා වෛද්‍ය අධිකාරී දිසා රෝහල

වෑතර

පොල්ගස්ඕවිට

011-2704277 077-7106699 011-2704277 moic.hosp.wetara@healthdept.wp.gov.lk
වෛද්‍ය ආර්. වින්සන්ට් මිය වෛද්‍ය අධිකාරී දිසා රෝහල

පිළියන්දල

011-2614264 077-2280032 011-2615700 moic.hosp.piliyandala@healthdept.wp.gov.lk
වෛද්‍ය ඒ.ජී. ගංගොඩවිල මිය වෛද්‍ය අධිකාරී දිසා රෝහල තලංගම

කොස්වත්ත

011-2862313 071-4405028 011-2862313 moic.hosp.thalangama@healthdept.wp.gov.lk
වෛද්‍ය ඩබ්.ඒ.හේරත් මිය වෛද්‍ය අධිකාරී දිසා රෝහල නවගමුව 011-2415225 071-4397194 011-2415225 ict.nawagamuwa@gmail.com
වෛද්‍ය සරණපාල මයා වෛද්‍ය අධිකාරී දිසා රෝහල

පාදුක්ක

011-2859095 072-5369765 011-2859095 pu.padukka@gmail.com
වෛද්‍ය ඒ.කේ. ගමගේ මයා වෛද්‍ය අධිකාරී දිසා රෝහල මොරටුව – ලුනාව 011-2645231 071-8284485 011-2645231 moic.hosp.moratuwa@healthdept.wp.gov.lk

 

 

 

 

වෛද්‍ය රම්‍යා එස්. ආනන්ද මිය

 

වෛද්‍ය අධිකාරී

දිසා රෝහල මාළිගාවත්ත

කොළඹ 10.

0112435448 077-1142377 0112435448  

 

moic.hosp.maligawatte@healthdept.wp.gov.lk

වෛද්‍ය ඩී.එස්.කේ.  ජේ.ආර් ලියනගේ මයා වෛද්‍ය අධිකාරී දිසා රෝහල

සාලාව

කොස්ගම

036-2255061 077-2920906 036-2255061 moic.hosp.kosgama@healthdept.wp.gov.lk
වෛද්‍ය ජේ.පී. සුබසිංහ මයා වෛද්‍ය අධිකාරී දිසා රෝහල

අතුරුගිරිය

011-2561229 077-3177353 011-2561229 dhathurugiriya@gmail.com