කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල පිළිබඳ තොරතුරු

නම  

තනතුර

කාර්යාලීය ලිපිනය දුරකථන අංකය   විද්‍යුත් තැපෑල
කාර්යාලීය ජංගම  

ෆැක්ස්

වෛද්‍ය සී.ජේ. දෙනවක මිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, බත්තරමුල්ල 0112886532 071-8026054 0112886532
වෛද්‍ය ඩී.එස්. විජේසුන්දර මිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, බොරලැස්ගමුව 011-5524450 0714972510 011-5524450 moh.boralesgamuwa@healthdpt.wp.gov.lk
වෛද්‍ය එස්.එම්.ආර්. ඔඩයාර් මයා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, දෙහිවල 011-2723290 071-4420729 011-2723290 moh.dehiwala@healthdpt.wp.gov.lk
වෛද්‍ය එස්.කේ.එම්.ඩී. කරුණාරත්න මිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය,අළුත් අම්බලම, කොස්ගම 036-2253502 077-7763910 036-2253502 moh.hanwella@healthdpt.wp.gov.lk
වෛද්‍ය අයි.පින්නදූව මිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, හෝමාගම 011-2855244 0718070560 011-2855244 Moh.homagama@healthdpt.wp.gov.lk
වෛද්‍ය ටී.ඩී.අල්විස් මිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, කඩුවෙල 011-2571463 071-5741803 011-2571463 mohkaduwela@gmail.com
වෛද්‍ය ඒ.ඩී.පී.පී. චන්ද්‍රදාස මිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, කහතුඩුව 011-2705777 077-3131560 011-2705777  
වෛද්‍ය ටී.ඩී.අබේවික්‍රම මිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, ගොතටුව

නව නගරය,අංගොඩ

011-2411281 071-8005505 011-2411281 mohkolonnawa@healthdpt.wp.gov.lk

 

 

වෛද්‍ය ජේ.එම්.ගුණතිලක මයා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, මහරගම 011-2843588 071-8259561 011-2843588  

mohmaharagama@gmail.com

වෛද්‍ය ටී.ඒ.විජේසිංහ මයා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, මොරටුව 011-2645483 071-8025622 011-2645483 Mohmoratuwa.df@gmail.com
වෛද්‍ය ජී.එන්.අබේගුණවර්ධන මිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, නුගේගොඩ 011-2852718  

071-4467304

 

011-2852718 mohnugegoga@gmail.com
වෛද්‍ය කේ.එච්.ජගත් කුමාර මයා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, පාදුක්ක 011-2859097  

071-7935510

011-2859097 Mohoffice.padukka@gmail.com
වෛද්‍ය කුමාර වනිගතුංග මයා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, පිටකෝට්ටේ 011-2862973 071-8006186 011-2862973 Mohkotte.df@gmail.com  
වෛද්‍ය එස්. පී. මණ්ඩලවත්ත මයා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, බෝකුන්දර,පිළියන්දල 011-2708553 071-4437698 011-2708553 Moh.piliyandala.df@gmail.com
වෛද්‍ය එම්.අයි. එල්ලාවල මයා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, රත්මලාන 011-2723371 077-4741155 011-2723371