කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ රෝහල් පිළිබඳ තොරතුරු

නම  

තනතුර

ලිපිනය දුරකථන අංකය විද්‍යුත්තැපැල් ලිපිනය
කාර්යාලීය ජංගම
වෛද්‍ය  ටී. කළුබෝවිල වෛද්‍යඅධිකාරී මුලික රෝහල හොරණ 034-2263404 071-8270470 034-2263404 ms.hosp.horana@healthdept.wp.gov.lk

 

වෛද්‍ය පියල් සමරවීර වෛද්‍යඅධිකාරී මුලික රෝහල පානදුර 038-2232770 071-9069565 038-2232770 bhpanadura@yahoo.com

 

වෛද්‍ය අරුණ සන්දනායක වෛද්‍යඅධිකාරී කේතුමති කාන්තා රෝහල පානදුර 038-2231152 077-7790600 038-2231152 kethumathihospital@gmail.com
වෛද්‍ය පී. ඩී. රෝද්‍රිගු වෛද්‍යඅධිකාරී මුලික රෝහල පිඹුර 034-2244461 071-8059402 034-2241998 pimburabasehospital@gmail.com
වෛද්‍ය වසන්ත සේනාරත්න වෛද්‍යඅධිකාරී දිසා රෝහල මතුගම 034-2247261 071-4448786 034-2247261 mathugama.hospital@yahoo.com
වෛද්‍යආර්. ඒ. ඩි. ද සිල්වා වෛද්‍යඅධිකාරී දිසා රෝහල ඉංගිරිය 034-2269261 071-5336789 034-2269261 dhingiriya@yahoo.com
වෛද්‍ය රේණූකා හේවාවසම් වෛද්‍යඅධිකාරී දිසා රෝහල බන්ඩාරගම 038-2290261 077-3605928 038-2290261 dmodhbandaragama@gmail.com
වෛද්‍ය මල්කා ජයකොඩී වෛද්‍යඅධිකාරී දිසා රෝහල මීගහතැන්න 034-2284061 077-0024213 034-2284061 dhmeegahathanne@gmail.com
වෛද්‍ය දිනුෂි ලියනගේ වෛද්‍යඅධිකාරී දිසා රෝහල ඉත්තෑපාන 034-2274460 077-2381179 034-2274460 ittapanahospitaldh@gmail.com
වෛද්‍ය එම්. ඩබි. අයි. යු. නයනසිරි වෛද්‍යඅධිකාරී පර්යන්ත රෝහල බදුරලිය 034-2244235 077-2647783 034-2244235 baduraliyahospital@gmail.com
වෛද්‍යසුරංග චිත්‍රානන්ද වෛද්‍යඅධිකාරී පර්යන් රෝහල ගෝනදුව 038-2232561 071-8078221 038-2232561 dhgonaduwa@yahoo.com

 

වෛද්‍ය ටී. ඩී ආර්. සිරිවර්ධන වෛද්‍යඅධිකාරී පර්යන්ත රෝහල බුලත්සිංහල 034-2283161 077-8768976 034-2283161 moic.hosp.bulathsinghala@healthdept.wp.gov.lk

 

වෛද්‍ය පී. එල්. ගුණසේකර වෛද්‍යඅධිකාරී ග්‍රාමීය රෝහල ගල්පාත 034-2251444 077-3697702 034-2251444 moic.hosp.galpatha@healthdept.wp.gov.lk

 

වෛද්‍ය ටී. එන්. සෙට්ටිනායක වෛද්‍යඅධිකාරී ග්‍රාමීය රෝහල  හල්තොට 034-2252045 071-8209043 034-2252045 divisionalhospitalhalthota@yahoo.com
වෛද්‍ය ඩි. ආර්. දිසානායක වෛද්‍යඅධිකාරී ග්‍රාමීය රෝහල කටුගහහේන 034-2245576 071-8147232 034-2245576 katugahahenahospital@gmail.com
වෛද්‍ය එච්. එන් මල්වැන්න වෛද්‍යඅධිකාරී ග්‍රාමීය රෝහල දොඩම්ගොඩ 034-2281654 071-8362720 034-2281654 rhdodangoda@gmail.com
වෛද්‍ය එච්.එස්. එස්. රුවන් වෛද්‍යඅධිකාරී ග්‍රාමීය රෝහල නෑබඩ 034-2242123 077-2007961 034-2242123 moic.hosp.neboda@healthdept.wp.gov.lk