කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල පිළිබඳ තොරතුරු

නම  

 

තනතුර

කාර්යාල ලිපිනය දුරකතන අංකය   විද්‍යුත් තැපෑල
කාර්යාලීය ජංගම  

ෆැක්ස්

වෛද්‍ය ශ්‍රිමලි අමරසිංහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, පානදුර 038-2232278 071-4464223 038-2232278 mohpanadura@gmail.com
වෛද්‍ය දීපානි එදිරිසිංහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, හොරණ 034-22612278 077-3749340 034-22612278 mohhorana1@gmail.com
වෛද්‍ය එච්. එස්. ටී මද්දේවිතාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, මතුගම 034-2247278 077-3554205 034-2247278 mohmatugama@gmail.com
වෛද්‍ය උදිත රණවීර සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, අගලවත්ත 034-2249016 071-5364555 034-2249016 mohagalawatta@gmail.com
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත පෙරේරා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, බුලත්සිංහල 034-2283158 077-2914548 034-2283158 moh.bulathsinghala@gmail.com
වෛද්‍ය නාලක ජයසිංහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, පාලින්දනුවර 034-2244478 077-2928132 034-2244478 mohpalindanuwara@yahoo.com
වෛද්‍ය පී.බී.එන්.එස්. නවරත්න සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, වලල්ලාවිට 034-2284456 071-8357724 034-2284456 mohwalallawitta@yahoo.com
වෛද්‍ය කේ. ඩී. ගයා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, දොඩංගොඩ 034-2285941 0772619962 034-2285941 dodangodamoh@gmail.com
වෛද්‍ය හිමේෂා සෙනරත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, ඉංගිරිය 034-2268177 077-2004885 034-2268177 mohingiriya@gmail.com
වෛද්‍ය එරන්දි කුලරත්න සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, මදුරාවෙල 034-2251527 077-2096056 034-2251527 mohmadurawala13@gmail.com
වෛද්‍ය ඉන්ද්‍රමාලි ප්‍රනාන්දු සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, වාද්දුව 038-2283667 072-7226218 038-2283667 mohwadduwa@gmail.com
වෛද්‍ය වයි.එන්. පී ද සිල්වා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, බණ්ඩාරගම 038-2290154 071-8101230 038-2290154 mohbandaragama@gmail.com