ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල පිළිබඳ තොරතුරු

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීගේ නම  

 

තනතුර

කාර්යාල ලිපිනය දුරකථන අංකය   විද්‍යුත් තැපෑල
කාර්යාලීය ජංගම  

ෆැක්ස්

වෛද්‍ය සී.පී.විජේසූරිය මිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, බියගම 011-2489785 077-7806684 011-2489785 biyagamamoh@yahoo.com
වෛද්‍ය ආර්.පී.වී.ජී.රාජපක්‍ෂ මිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, කැළණිය 011-2914782 071-4451709 011-2914782

 

kelaniyamoh@yahoo.com
වෛද්‍ය ආර්.එම්. සෝලංග

මිය

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, රාගම 011-2958035 071-8392224 011-2958035 ragamamoh@yahoo.com
වෛද්‍ය වීරක්කොඩි මයා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය,වත්තල 011-2933212 011-2933212 mohwattala@yahoo.com
වෛද්‍ය ඒ.එස්.පී.ආර්.කේ.ගුණරත්න මිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, මහර 011-2973506 011-2973506 maharamoh@yahoo.com
වෛද්‍ය එම්.ඩී.ඩී.එස්.කරුණාරත්න  මයා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය,

මීරිගම

033-2273278 033-2273278 mirigamamoh@yahoo.com
වෛද්‍ය එච්.ඩී.සී.සුරනිමාලා මිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, කටාන 031-2238490

 

031-2238490

 

katanamoh@yahoo.com
වෛද්‍ය එස්.එච්.එන්.ටී.සුබසේකර මිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, ගම්පහ 033-2222278

 

033-2222278

 

gampahamoh@yahoo.com
වෛද්‍ය ඊ.එම්.ආර්.එච්. ප්‍රේමතිලක මිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, ජාඇල 011-2237325 011-2237325 jaelamoh@yahoo.com

 

 

වෛද්‍ය එස්.එස්.ප්‍රියදරශණී මිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, මිණුවන්ගොඩ 011-2295278 011-2295278 minuwangodamoh@yahoo.com
වෛද්‍ය ඩබ්.ඒ.ජේ.විතානාරච්චි මයා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, අත්තනගල්ල 033-2287278 033-2287278 attanagallamoh@yahoo.com
වෛද්‍ය එම්.එස්.එල්. පෙරේරා මිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, දිවුලපිටිය 031-2246007 031-2246007 divulapitiyamoh@yahoo.com
වෛද්‍ය ඩී.ආර්.පී. ලියනගේ මයා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, සීදූව 011-2252660 071-3728728 011-2252660 mohseeduwa@yahoo.com
වෛද්‍ය ලලිත් මයා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, මීගමුව 031-2224467 031-2224467 negombomoh@yahoo.com
වෛද්‍ය ඒ.ඒ.එල්.එන් පෙරේරා මයා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, දොම්පෙ 011-2409544 011-2409544 dompemoh@yahoo.com
වෛද්‍ය ඩබ්.ඒ.ඩී.කේ.විජේතුංග මයා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සෞ.වෛ. නි. කාර්යාලය, කටුනායක 011-2256256 077-9211374 011-2256256 katunayakemoh@yahoo.com