ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ රෝහල් පිළිබඳ තොරතුරු

නම  

 

තනතුර

කාර්යාලීය  ලිපිනය දුරකථන අංකය විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
කාර්යාලීය ජංගම ෆැක්ස්
වෛද්‍ය  එම්.එන්.කරුණාතිලක මයා අධ්‍යක්ෂ(වැ.බ.) දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල ගම්පහ 033-2222179 0332222179 ms.hosp.avissawella@healthdept.wp.gov.lk
වෛද්‍ය  ඩබ්.ඒ.ටී.ඩී.වනිගසේකර  මිය අධ්‍යක්ෂ(වැ.බ.)

 

දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල මීගමුව 031-2224325 071-8276060 0332224325 puhomagama@yahoo.com
වෛද්‍ය කේ.එල්.පී.විජේසිංහ මයා වෛද්‍ය අධිකාරී මූලික රෝහල

වතුපිටිවල

033-2280262 071-4465367 0332280927 moic.hosp.wetara@healthdept.wp.gov.lk
වෛද්‍ය ජී.කේ.ප්‍රගීත් දර්ශන මයා වෛද්‍ය අධිකාරී මූලික රෝහල

කිරිබත්ගොඩ

011-2911493 0714441559 0112911493 moic.hosp.piliyandala@healthdept.wp.gov.lk
වෛද්‍ය එම්.එම්.කේ.යූ ශාන්ත මයා වෛද්‍ය අධිකාරී මූලික රෝහල

මීරිගම

033-2273261 0332273261 moic.hosp.thalangama@healthdept.wp.gov.lk
වෛද්‍ය එම්.ජී.එච්.අල්විස් මයා වෛද්‍ය අධිකාරී දිසා රෝහල

දිවුලපිටිය

031-2246261 071-7758113
වෛද්‍ය ඒ.ඒ.එල්.එන්.පෙරේරා මයා වෛද්‍ය අධිකාරී දිසා රෝහල

දොම්පෙ

011-2409544 Pu.padukka@gmail.com
වෛද්‍ය ඒ.එම්.සී.ජේ.අත්තනායක මයා වෛද්‍ය අධිකාරී දිසා රෝහල

මිණුවන්ගොඩ

011-2295261 077-3846500 ms.hosp.avissawella@healthdept.wp.gov.lk
වෛද්‍ය එන්.ඩබ්.ජී. මහේෂ් මයා වෛද්‍ය අධිකාරී දිසා රෝහල

රදාවාන

033-2267261 puhomagama@yahoo.com
වෛද්‍ය කේ.එස්.රූපසිංහ මිය වෛද්‍ය අධිකාරී ප්‍රාදේශීය රෝහල

අකරගම

031-2269261 moic.hosp.wetara@healthdept.wp.gov.lk
වෛද්‍ය ඩබ්.ජී.නිහාල් මයා වෛද්‍ය අධිකාරී ප්‍රාදේශීය රෝහල

බියගම

011-2487524 moic.hosp.piliyandala@healthdept.wp.gov.lk
වෛද්‍ය එල්.එස්.මහානාම මිය වෛද්‍ය අධිකාරී ප්‍රාදේශීය රෝහල

බොකලගම

033-2270283 moic.hosp.thalangama@healthdept.wp.gov.lk
වෛද්‍ය එච්.එම්.එම්.හේරත් මයා වෛද්‍ය අධිකාරී ප්‍රාදේශීය රෝහල

ජාඇල

011-2236328
වෛද්‍ය එම්.පී. එච්.පී.ධනපාල මයා වෛද්‍ය අධිකාරී ප්‍රාදේශීය රෝහල

මල්වතුහිරිපිටිය

033-2279261 pu.padukka@gmail.com
වෛද්‍ය කේ.ජී.එන්.  කරන්ගොඩ මයා වෛද්‍ය අධිකාරී ප්‍රාදේශීය රෝහල

පමුණුගම – ජාඇල

011-2236622 moic.hosp.thalangama@healthdept.wp.gov.lk
වෛද්‍ය ඒ.පී.යූ.පී.අබේසූරිය  මිය වෛද්‍ය අධිකාරී ප්‍රාදේශීය රෝහල

උඩුපිල – දෙල්ගොඩ

011-2402237