පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය

පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය –   කොළඹ

නම  

 

තනතුර

 

කාර්යාලීය ලිපිනය

   

දුරකථන අංකය

  විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
  කාර්යාල ජංගම ෆැක්ස්
වෛද්‍ය ඒ.එල්.ෆරීඩ් මයා පළාත්   සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය (බ.ප)

තැ.පෙ. 876, මාළිගාවත්ත, කොළඹ 10

 

011-2437154  

071-8243583

 

011-2478872 pd@healthdept.wp.gov.lk

 

 

ප්‍රාදේශීය  සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය –   කොළඹ

නම තනතුර  

කාර්යාලීය ලිපිනය

 

 

දුරකථන අංකය  

 

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
කාර්යාලීය ජංගම ෆැක්ස්
විශේෂඥ වෛද්‍ය එස්.එම්.ආනල්ඩ් මයා ප්‍රාදේශීය  සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ප්‍රාදේශීය  සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය ,

තැ.පෙ. 1247, මාළිගාවත්ත – කොළඹ 10  

 

011-5356682 071-8138524  

 

011-2381258

drdhs.rdhs.cb@healthdept.wp.gov.lk

 

 

ප්‍රාදේශීය  සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය –   ගම්පහ 

 

නම තනතුර කාර්යාලීය ලිපිනය    

දුරකථන අංකය

 

 

 

 

 

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය

කාර්යාල ජංගම ෆැක්ස්
වෛද්‍ය ඒ.එල්.ෆරීඩ් මයා ප්‍රාදේශීය  සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කච්චේරි සංකීර්ණය – ගම්පහ

 

033-2222874 071-8243583 033-2230992 rdhs.gp@healthdept.wp.gov.lk


ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය -කළුතර

 

 

 

 

           නම

 

 

 

 

 

තනතුර

     

දුරකථන අංකය

  විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
 

ලිපිනය

කාර්යාල ජංගම  

ෆැක්ස්

වෛද්‍ය යු. අයි. රත්නායක ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ගොඩනැගිල්ල,

තැ.පෙ. 29, කළුතර

 

034-2222610 071-8147181 034-2226415 isaacuster@gmail.com