ගැලරිය

“බස්නාහිරෙන් පස්පවු දුරලමු” යන තේමාව යටතේ බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කළුතර ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද පා ගමන -2018

Research Symposium 2018

“සිහියෙන් රිය පදවා අනතුරු මරණ වලකමු” යන තේමාව යටතේ රුක්මණී දේවී 40 වන ගුණ සැමරුම වෙනුවෙන් රුක්මණි දේවිී ස්මාරකය අසල බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද වැඩසටහන-2018

“බස්නාහිරෙන් පස්පවු දුරලමු”බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද පා ගමන -2018 හා
“Annual Health Bulletin -2018” වාර්ෂික ප්‍රකාශනය එලි දැක්වීම