අප ගැන

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

බස්නාහිර පළාත තුළ රෝග නිවාරණ , රෝගී සත්කාර මෙන්ම සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කටයුතු මූලිකවම සිදුකරනු ලබන්නේ පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගිනි. මහනගර සභා මගින් ඔවුන්ගේ නාගරික සීමාවන් තුළ පළාත් සභාවේ මග පෙන්වීම යටතේ සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීම සිදුකරනු ලබයි. මීට අමතරව මෙම පළාත තුළ මධ්‍යම රජයට අයත් ශික්ෂණ රෝහල් , විශේෂිත රෝහල්, ජාතික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතන මෙන්ම පෞද්ගලික රෝහල් විශාල සංඛ්‍යාවක් ද පිහිටා ඇත.

පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානියා වන අතර ඔහුට සහය වීමට කොළඔ, ගම්පහ, කළුතර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ප්‍රාදේශිය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරුන් පත්කර ඇත. සෞඛ්‍ය සේවාවන් සැපයීමට අමතරව පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල්, මුලික රෝහල් , ප්‍රාදේශීය රෝහල්, ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකක හා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලවල පරිපාලන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය ද සිදු කරනු ලබයි.

බස්නාහිර පලාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් බොහෝ වැදගත් සේවාවන් සපයයි:

කාර්යයන් –
1. බස්නාහිර පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක වන රෝග නිවාරණ, රෝග ප්‍රතිකාර සහ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කටයුතු වල මනා සම්බන්ධීකරණයක් ඇති කර එමඟින් පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක වන සෞඛ්‍ය සේවාවන්ගේ උපරිම ඵලදායීතාවයක් ලබා ගැනීම
2. පළාතේ පවතින සියළුම රෝහල්, රෝග ප්‍රතිකාර සේවාවන්ගෙන් අංග සම්පූර්ණ තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන කාර්ය මණ්ඩල, දේශීය හා විදේශීය පුහුණු අවස්ථා, උපකරණ හා සේවාවන් වැඩි දියුණු කිරීම
3. ළදරු හා ළමා සෞඛ්‍ය කටයුතු, මාතෘ සෞඛ්‍ය කටයුතු, වෘත්තීය හා පාරිසරික සෞඛ්‍ය කටයුතු, ආහාර පාලනය පිළිබඳ සෞඛ්‍ය කටයුතු හා සනීපාරක්ෂක ආදී රෝග නිවාරණ අංශයේ මූලික කටයුතු විධිමත් හා සැලසුම් සහගත ආකාරයට පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම
4. සෞඛ්‍ය සංවර්ධන සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම
5. රෝග ප්‍රතිකාර සේවාවන්ගේ හා රෝග නිවාරණ කටයුතු වල ගුණාත්මක බව වැඩිදියුණු කිරීම හා ඇගයීම සඳහා ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම
6. බස්නාහිර පළාතේ සියළුම ප්‍රජාවගේ සෞඛ්‍ය නංවාලීමට මැදිහත් වීම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *