සම්බන්ධවන්න

නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය
වෛද්‍ය ඒ.එල්. ෆරීඩ් මහතා පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ 2437154 2478872
වෛද්‍ය අනිල් සමරනායක මහතා නියෝජ්‍ය පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ 3054104 2478872
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ – පරිපාලන 2434852 2478872
කේ.පී. වසන්තතිලක මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 2437155 2478872
වෛද්‍ය මොනිකා විජේරත්න මිය ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ 2478677 2478677
වෛද්‍ය වයි.වෙඩිසිංහ මහතා වෛද්‍ය නිලධාරී-වාහක රෝග පාලන/ඩෙංගු  පාලන 2478677 2478677
වෛද්‍ය කේ.එම්.ඩී. ප්‍රනාන්දු මිය පළාත් ලියාපදිංචි වෛද්‍ය නිලධාරී 3070146 2478872
A.W.B.C පෙරේරා මිය පරිපාලන නිලධාරී 2478868 2478872

 

ඇමතුම් විස්තර
මාලිගාවත්ත මහ ලේකම් කාර්යාලය,
තැ.පෙ. 876,
කොළඹ 10.
දුරකථන – +94112434660
ෆැක්ස්    –  +94 11 2478872
ඊ-මේල්  –    info@healthdept.wp.gov.lk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *