රෝගී සත්කාරක සේවා

රෝගී සත්කාරක සේවා

බස්නාහිර පළාත සතුව රෝගී සත්කාර සේවාව ලබාදීම සඳහා  දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල්  02 ක්,  මූලික රෝහල් 08 ක් , ප්‍රාදේශීය රෝහල් 33 ක් හා  ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකක 80 ක් වශයෙන් සමස්ත ආයතන 123 ක් ඇත. මෙම ආයතන මගින් ප්‍රධාන විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාවන් වන කායික වෛද්‍ය, ශල්‍ය වෛද්‍ය, ළමා රෝග, ප්‍රසව හා නාරි වෛද්‍ය සේවාවන් ද, මෙයට අමතරව අක්ෂි, උගුර, කණ, නාසය ඇතුළු වෙනත් විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවා සඳහා ද නේවාසික ප්‍රතිකාර පහසුකම්සපයනු ලබයි. මීට අමතරව  බාහිර රෝගී අංශ, සායන සේවා, මූලික ප්‍රතිකාර ඒකක, දැඩි සත්කාර ඒකක‍ (කායික සහ ශල්‍ය වෛද්‍ය),රසායනාගාර පහසුකම්, විකිරණ ශිල්පී සහ භෞත චිකිත්සක ඒකක, ශල්‍යාගාර, විශේෂ ප්‍රතිකාර ළදරු ඒකක, අධිකරණ වෛද්‍ය සහ වෛද්‍ය ලේඛනාගාර යන පහසුකම්වලින්ද බස්නාහිර පළාත් රෝහල් පද්ධතිය සමන්විත වේ.

ගරු විෂයභාර අමාත්‍යතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව වඩාත් ප්‍රතිඵලදායී සෞඛ්‍ය සේවයක් ජනතාව වෙත ලබාදීමේ අරමුණින් බටහිර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සහ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර එකම රෝහලක් තුළදී ලබා ගැනීමේ සංකල්පය ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පළමු පියවර 2018.05.17 දින බදුරලිය ග්‍රාමීය රෝහලේදී ආරම්භ විය. මෙම රෝහල වෙත පැමිණෙන රෝගීන් සඳහා අවශ්‍යතාවය පරිදි බටහිර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සමඟ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරද ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතී.මෙම මධ්‍යස්ථානයේදී මැයි මාසයේ සිට ජූලි දක්වා රෝගීන් 2,806 දෙනෙකුට ප්‍රතිකාර කර ඇත.