රෝග නිවාරණ සේවා

  • රෝග නිවාරණ සේවා

 රෝග නිවාරණ සේවා ශක්තිමත් කිරීම

රෝග නිවාරණ සේවා ශක්තිමත් කිරීම යටතේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් බෝවන රෝග පාලනය, බෝ නොවන රෝග පාලනය, හදිසි අවස්ථාවන්ට මුහුණදීමට අවශ්‍ය සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම, ජනතාවගේ පෝෂණ තත්ත්වය නංවාලීම, මාතෘ හා ළමා සංරක්ෂණය, පාසල් සෞඛ්‍ය සේවා ප්‍රවර්ධනය, මානසික සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය හා  සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන වටපිටාවක් ඇති කිරීම මෙන්ම සෑම ජන කොටසකටම සමාන සේවාවක් සපයාදීම වෙනුවෙන් කටයුතු කර ඇත.

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තුමේන්තුව, මනාව සංවිධානය වූ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල ජාලයක් තුළින් බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂකගේ අධීක්ෂණය සහ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ සහාය මත, පුළුල් පරාසයක විහිදුනු රෝග නිවාරණ සෞඛ්‍ය සේවාවන් දියත්කරයි. මේ සඳහා  ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් හා  ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් වසංගතවේදඥ,  මාතෘ හා ළමා වෛද්‍ය , මානසික සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය, බෝ නොවන රෝග වෛද්‍ය, ප්‍රාදේශීය දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය හා තොරතුරු හා තාක්ෂණික වෛද්‍යවරුන්ගේ  සහාය හා මග පෙන්වීමද ලබාගනී.

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී, සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයන්හි ප්‍රධානියා ලෙස ක්‍රියා කරන අතර ඔහුගේ සහාය කාර්යමණ්ඩලය වන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක, මහජන සෞඛ්‍ය හෙද සොයුරියන්, පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් මගින් ග්‍රාමීය මට්ටම දක්වා රෝග නිවාරණ සේවය ව්‍යාප්ත කරනු ලබයි. මීට අමතරව රෝග නිවාරණ සේවාව සැපයීම සඳහා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ 18 ක් ද , (2018 වර්ෂයේ සිට) ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ 16 ක් ද හා කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ  11 ක් ද ලෙස බස්නාහිර පළාත සතුව මුළු සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල  45ක් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. මෙමසෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල යටතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ 121 ක් ද , ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ 179  ක් ද හා කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ  150 ක් ද ලෙස බස්නාහිර පළාත සතුව මාතෘ හා ළමා සායන  450 ක් ක්‍රියාත්මක වේ.

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල මගින් සිදුකරන කාර්යයන්

සෞඛ්‍ වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල මගින් මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ යසේවා , පාසල් සෞඛ්‍ය,සුවනාරී සෞඛ්‍ය , වෘත්තීය සෞඛ්‍ය හා පාරිසරික සෞඛ්‍ය නගා සීටු වීමප්‍ රධාන කාර්යයන් ලෙස සිදු කරනු ලැබේ. ඒ අනුව උපතේ සිට අවුරුදු 01 දක්වා වන ළදරු වියත් අවුරුදු 10 දක්වා දිවෙන ළමාවියටත් පමණක් සීමා නොවී නව යොවුන් විය දක්වාම මෙම සේවාවන් දියත්වේ.