මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවා

  • මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවා 

මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවා යටතේ පූර්ව ප්‍රසව , පසු ප්‍රසව සේවා ක්ෂේත්‍ර සායන මඟින් මෙන්ම ගෘහ පිවිසීම් හරහා සේවා සපයනු ලැබේ. පෙර ප්‍රසව සායන වලට පැමිණෙන සියලුම මව්වරුන්ගේ ගර්භය හා කායික පරික්ෂාව , හිමොග්ලොබින් සඳහා පරික්ෂාව, දියවැඩියාව, VDRL  සඳහා පරික්ෂාව සිදුකරන අතර ගර්භනී සංකූලතා සහිත මව්වරුන් විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා විශේෂඥ සායන සඳහා යොමුකිරීම සිදුකරනු ලබයි. 2017 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි මුළු ගර්භණී මව්වරුන් සංඛ්‍යාව 76,017 ක් වන අතර, වර්ෂය තුළ සිදුවූ සජීවී උපත් සංඛ්‍යාව 60,687ක් වේ. බස්නාහිර පළාතේ සිදුවන ප්‍රසූත වලින් 99.95%  ආයතනික ප්‍රසූත වන අතර ගෘහ ප්‍රසූත 34ක්( 0.05%) සිදුවී ඇති අතර එම ගෘහ ප්‍රසූත ද පුහුණු අ‍යෙකු විසින් සිදුකර ඇත.එබැවින් ගුණාත්මක මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණ සේවාවක් ප්‍රජාව වෙත ලබාදීමට හැකිවී ඇත.  මෙම යහපත් තත්ත්ව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා පළාත් සභා හා ජාතික මට්ටමේ මූල්‍ යප්‍රතිපාදන උපයෝගී කරගනිමින් කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුවීම්, ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම් හා බලගැන්වීම්, ඉලක්ක ගත මැදිහත්වීම්, සමස්ථ මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය පද්ධතිය නියාමනය හා අධීක්ෂණ කටයුතු සඳහා වැඩසටහන් දිස්ත්‍රික්  මට්ටමින් සැලසුම්කර ක්‍රියාත්මක වේ. 2017 වර්ෂයේ මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය දත්ත කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත.

 

              දර්ශකය          

බස්නාහිර පළාතේ වර්තමාන තත්වය

ජාතික මට්ටම

සහස්‍ර සංවර්ධන ඉලක්කය

නවීන පවුල් සංවිධාන ක්‍රම භාවිතය

51.6 %

57 %

 

ළදරු මරණ අනුපාතිකය

7.7/ 1000

(සජීවීඋපත්)

8.4/1000

(සජීවීඋපත්)

 

6/ 1000

(සජීවීඋපත්)

 

යොවුන්වියේ ගැබ්ගැනීම

3.6 %

4.6%

5 %

 

 

උපතේ සිට වයස අවු 5  දක්වා දරුවන්ගේ පෝෂණය හා මනෝ සමාජීය සංවර්ධනය නියාමනය හා අවශ්‍ය මැදිහත්වීම් පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්  විසින් සිදුකරන අතර එම ක්‍රියාකාරකම් අධීක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ,නිරන්තර අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කෙරේ.

  • පාසල් සෞඛ්‍ය

දර්ශකය ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කොට්ඨාසය  
කොළඹ ගම්පහ කළුතර බස්නාහිර පළාත
පාසල් සංඛ්‍යාව

<200

>200

 

226

82

 

403

157

 

186

170

 

815

409

SMI ප්‍රතිශතය 100% 100% 100% 100%
ආවේක්ෂණ කළ ළමුන්ගේ ප්‍රතිශතය 75.04% 89.79% 84.94% 84.93%

ප්‍රදේශයේ  සිසුන් සංඛ්‍යාව 200 ට වැඩි සියලුම පාසල්වල  1,4,7 ශ්‍රේණිවල ඉ‍ගෙනුම ලබන ළමුන්ද,  මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව 200 ට අඩු පාසල් වල සියලුම සිසුන් ද වසරකට වරක් පාසැල් සෞඛ්‍ය පරික්ෂාවට භාජනය කෙරෙන අතර ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ යතත්ත්වය ප්‍රතිශක්තිකරණ අවශ්‍යතාවය, දන්ත සෞඛ්‍යය හා අනෙකුත් සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා හඳුනාගැනීම හා ක්ෂුද්‍ර පෝෂක ලබාදීම සිදුකරනු ලබයි. රෝගී තත්ත්වයන් හඳුනාගත් ළමුන් රෝහල් වෙතට යොමු කරන අතර පසු විපරමද සිදු කරනු ලබයි. එයට සමගාමීව  මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් පාසල්හි සනීපාරක්ෂක කටයුතු (වැසිකිළි හා පානීය ජල පහසුකම්) සම්බන්ධවද ආපනශාලාව හා කසල  කළමනාකරණය යන කටයුතුද පරික්ෂා කරනු ලබයි.මීට අමතරව දිවා ආහාරය සපයන පාසැල් වල එම ආහාර ලබාදීමේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ අධීක්ෂණය සිදුකරයි.

බස්නාහිර පළාතේ පාසල් ප්‍රජාවගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ඉහළ දැමීමේ අරමුණින් යුක්තව පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධව පාසල් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන පළාත් කමිටු පිහිටුවා  ඇති අතර,  එම පළාත් කමිටුව මාස 3 කට වරක් රැස්වී පෙර රැස්විම්වලදීගත් තීරණවල ප්‍රගතිය ගැන සොයා බලන අතර කලාප හා දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ රැස්වී‍ම්වලදී මතුවී ඇති ගැටලු සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගනු ලබයි.

  • දන්ත සෞඛ්‍ය

බස්නාහිර පළාතේ ජනතාවගේ මුඛ සෞඛ්‍ය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් පහත සඳහන් පරිදි ප්‍රජා සේවාවන් ක්‍රියාත්මක වේ.

ප්‍රතිකාර සේවාව- ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය ඒකක, දිස්ත්‍රික් රෝහල්, මූලික රෝහල් හා දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල්වල ස්ථාපිත දන්ත සෞඛ්‍ය ඒකක මගින් සිදුවේ.

සෞඛ්‍ය ආයතනයන්හි දන්ත සායන ව්‍යාප්තිය – 2017 
දිස්ත්‍රික්කය  රෝහල්වල පවතින දන්ත සායන සංඛ්‍යාව ප්‍රජා දන්ත සායන සංඛ්‍යාව වැඩිහිටි දන්ත සායන සංඛ්‍යාව පාසල් දන්ත සායන සංඛ්‍යාව
කොළඹ 24 14 11 47(SMO- 15)
ගම්පහ 32 1 7  35
කළුතර 15 4 4 19
බස්නාහිර පළාත 71 19 22 101

රෝග නිවාරණ සේවාවාන් – පාසල් දන්න සායන, වැඩිහිටි දන්න සායන හා ප්‍රජා දන්න සායන මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

2017 -2018 වර්ෂයන්හි බස්නාහිර පළාත තුළ සිදු කරන ලද මුඛ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ විශේෂ ක්‍රියාකාරකම්

  • ලෝක මුඛ සෞඛ්‍ය දිනය සැමරීම සඳහා හංවැල්ල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාසයේ මාවතගම සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන ගම්මානයෙහි විශේෂ මුඛ සෞඛ්‍ය වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කෙරුණි. මෙම මුඛ සෞඛ්‍ය වැඩසටහන මගින් මාවතගම ග්‍රාමයෙහි ස්ථාන තුනක ජංගම දන්ත සායන පවත්වන ලද අතර, මුඛ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනයක් සහ මුඛ පිළිකා සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ස්ටිකර් ව්‍යාපාරයක් ද දියත් කරන ලදී.
  • මුඛ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම සහ ප්‍රජාවගේ දන්ත ගැටලු හඳුනාගනිමින් ප්‍රතිකාර කිරීමේ ජංගම සායන පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම.