இரண்டாவது சுகாதார கள அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம் வானகம் கொள்வனவூ – 2017

இரண்டாவது சுகாதார கள அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம்
வானகம் கொள்வனவூ – 2017
வாகனத்தின் வகை எண்ணிக்கை விலை (ரூ)
1 டபல் கெப் 10  82,900,000.00
2 முச்சக்கர வண்டி 03  2,118,540.00
3 மோட்டார் சைக்கிள் 01  260,700.00
4 முழுத்தொகை  85,279,240.00