தகவல் உத்தியோகத்தர்கள்

பெயர் குறிப்பிட்ட உத்தியோகத்;தர் வைத்தியர் ஜனாப் ஏ.எல் பரீPட்

மாகாண சுகாதார சேவைப் பணிப்பாளர்
மாகாண சுகாதார சேவைப் பணிப்பாளர் அலுவலகம்இ மேல்மாகாணம்
தொலைபேசி இலக்கம் : +94 112437154
தொலை நகல் : +94 112478872

 

 

தகவல் உத்தியோகத்;தர் வைத்தியர் திரு. அனில் சமரநாயக்க
பிரதி மாகாண சுகாதார சேவைப் பணிப்பாளர்
மாகாண சுகாதார சேவைப் பணிப்பாளர் அலுவலகம்இ மேல்மாகாணம்
தொலைபேசி இலக்கம் : +94 113054104
தொலை நகல் : +94 112478872
dpd@healthdept.wp.gov.lk 
உதவி தகவல் உத்தியோகத்;தர் திருமதி காஞ்சனா பொன்சேக்கா
பிரதிப் பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்) பதில்கடமை
மாகாண சுகாதார சேவைப் பணிப்பாளர் அலுவலகம்இ மேல்மாகாணம்
தொலைபேசி இலக்கம் : +94 112434852
தொலை நகல் : +94 112478872

முகவரி
மாகாண சுகாதார சேவை பணிப்பாளர் அலுவலகம்இ மேல்மாகாணம்
த.பெ. 876இ
கொழும்பு 10.
தொலைபேசி இலக்கம் : +94 112434660
தொலை நகல் : +94 112478872