தரவிறக்கம்

Pழிரடயச னுழறடெழயனள
• வெளிநாட்டு பயிற்சி புலமைப்பரிசில் தொடர்பாக இலங்கையிலிருந்து வெளியே செல்லுதல் தொடர்பான விண்ணப்பப்பத்திரம் – வெ.வ.தி. இலக்கம் 299
• மேல் மாகாணத்தின் உத்தியோகத்தர்கள் இலங்கையிலிருந்து வெளியே செல்வதற்கு அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளும் விண்ணப்பப்பத்திரம்
• மாகாண சுற்றுநிரூப இலக்கம் 201301 – மின்னஞ்சல் இணைப்பு ஏ (395)
• இணைப்பு ஏ

தரவிறக்கம் செய்யவூம் (179)
1. வெளிநாட்டு பயிற்சி புலமைப்பரிசில் தொடர்பாக இலங்கையிலிருந்து வெளியே செல்லுதல் தொடர்பான விண்ணப்பப்பத்திரம் – வெ.வ.தி. இலக்கம் 209(574)
2. மேல்மாகாணத்தின் உத்தியோகத்தர்கள் இலங்கையிலிருந்து வெளியே செல்வதற்கு அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளும் விண்ணப்பப்பத்திரம் (413)
3. மாகாண சுற்றுநிரூப இலக்கம் 201301 – மின்னஞ்சல் இணைப்பு ஏ (395)
4. இணைப்பு ஏ

 

 

 

4. PHSRC Registration Applications

Enforcement for Private Medical Institute
Ambulance Services
Full Time Dental Services
Full Time General Practitioners Registration
Full Time Medical Specialist
Medical Center
Other Medical Institutions
Part Time Dental Surgeries
Part Time General Practitioners Registration Form
Part Time Medical Specialist
Private Hospital Registration Form
Private Lab Registration Form

2 thoughts on “தரவிறக்கம்

  1. Pingback: Application to obtain Concessionary Motor Vehicle Permit - Provincial Director of Health Services, Western Province Provincial Director of Health Services, Western Province

  2. Pingback: Applications to obtain a concessionary motor vehicle permit - Provincial Director of Health Services, Western Province Provincial Director of Health Services, Western Province

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *