எங்களுடன் தொடர்புகொள்ள

பெயர் பதவி தொலைபேசி இலக்கம் தொலைநகல் இலக்கம்
வைத்தியர் ஜனாப் ஏ.எல் பரீPட்

 

மாகாண சுகாதார சேவைப் பணிப்பாளர் 2437154 2478872
வைத்தியர் திரு. அனில் சமரநாயக்க

 

பிரதி மாகாண சுகாதார சேவைப் பணிப்பாளர்

 

3054104 2478872
பிரதிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம் 2434852 2478872
திரு. கே.பீ. வசந்த திலக்க பிரதம கணக்காளர் 2437155 2478872
வைத்தியர் திருமதி மொனிக்கா விஜேரத்ன மக்கள் வைத்திய நிபுணர் 2478677 2478677
வைத்தியர் திரு வய். வெடிசிங்ஹ மக்கள் வைத்திய நிபுணர் 2478677 2478677
வைத்தியர் திருமதி கே.எம்.டீ. பர்னாந்து மாகாண பதிவூ வைத்திய உத்தியோகத்தர் 3070146 2478872
திருமதி ஏ.டப்.பீ.சி. பெரேரா நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 2478868 2478872

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *