ඵලදායීතාවය තුලින් ගුණාත්මක වෙනසක් (Improvement of Quality through Productivity) කරා – බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල හමුව

Under the theme of “Improvement of Quality through Productivity” a special function to felicitate the winners of Productivity Awards was held at Grand Monarch on 13.11.14. The details of the winners are below. Our heartiest congratulations to all the winners!

ඵලදායීතාවය තුලින් ගුණාත්මක වෙනසක් කරා – බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල හමුව  –   2014.11.13

ග්‍රෑන්ඩ් මොනාක් හෝටලය (Hotel Grand monarch) අංක 527/7, බොරැල්ල පාර, තලවතුගොඩ

 වේලාව    –  පෙ.ව. 8.30 – ප.ව. 2.30 දක්වා

2012/2013 ජාතික ඵලදායීතා සම්මානලාභීන්

 

ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය – කළුතර              –  3 වන ස්ථානය

පානදුර මූලික රෝහල                                                             –   3 වන ස්ථානය

වතුපිටිවල දිස්ත්‍රික් මූලික රෝහල                                             –   3 වන ස්ථානය

කේතුමතී කාන්තා රෝහල                                                       –   විශේෂ කුසලතා

බණ්ඩාරගම දිසා රෝහල                                                         –   විශේෂ කුසලතා

ගම්පහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය                             –    කුසලතා

 

2013 සුව විශිෂ්ටතා සම්මාන දිනා ගත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල

 

පාදුක්ක සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය

ඉංගිරිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය

දොම්පේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය

දිවුලපිටිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල

ගම්පහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල
2012 සුවනාරි සම්මාන දිනා ගත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල

 

පාදුක්ක සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය

නුගේගොඩ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය

මිනුවන්ගොඩ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය

බියගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය

අත්තනගල්ල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය

බුලත්සිංහල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය