SLgovLogo සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය - බස්නාහිර පළාත
சுகாதார சேவை பணிப்பாளர் காரியாலயம் - மேல் மாகாணம்
Office of the Provincial Director of Health Services - Western Province
SLgovLogo
முகப்பு டெண்டர்கள் மற்றும் கொள்முதல்
புள்ளிவிவரங்கள்
டெங்கு காய்ச்சல்

மேல் மாகாணத்தில் தற்போது காணப்படும் தொற்றுநோய்களில், டெங்கு ஒரு முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. தற்போது, ​​இலங்கையில் அதிகளவான டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ள நிலையில், அதிகமானவர்கள் மேல் மாகாணத்தில் பதிவாகியுள்ளனர். 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் இன்றுவரை டெங்கு நோயாளர்களின் பெருக்கம் பின்வருமாறு.

 

கொழும்பு கம்பஹா களுத்துறை மேல் மாகாணம் தேசிய மட்டம்
2014 11,067 8,777 2,049 21,893 47,502
2015 7,245 7,130 3,502 17,875 29,777
2016 13,045 7,683 3,502 24,230 55,150
2017 28,547 31,647 10,961 71,132 186,101
2018 10,258 5,857 3,155 19,270 51,659
2019 20,718 16,573 8,395 45,686 105,049
2020 4,257 2,666 1,810 8,733 31,162
ஜூலை வரை
2021
2,288 971 586 3,845 10,424

 

2017 ஆம் ஆண்டில் நாடு முழுவதும் டெங்கு தொற்று நிலைமை நிலவியதுடன், இலங்கையில் பதிவான நோயாளிகளில் அதிகமானோர் மேல் மாகாணத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். அந்த ஆண்டில் இருநூற்று பத்து (210) இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. இந்நிலைமையைக் கட்டுப்படுத்த தேசிய டெங்கு ஒழிப்புப் பிரிவின் நிதி ஒதுக்கீடுகளின் கீழ் நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டன. டெங்கு அவசர அனர்த்த நிலைமையின் கீழ் கொழும்பு மாவட்டத்தில் பிலியந்தலை, தலங்கம மற்றும் வெதர பிரதேச வைத்தியசாலைகளிலும், கம்பஹா மாவட்டத்தின் கிரிபத்கொட மற்றும் மீரிகம பிரதேச வைத்தியசாலைகளிலும், களுத்துறை மாவட்டத்தின் பாணந்துறை மற்றும் ஹொரண ஆதார வைத்தியசாலைகளிலும் அவசர டெங்கு சிகிச்சைப் பிரிவுகள் நிறுவப்பட்டன. இது சம்பந்தமாக சில மருத்துவ உபகரணங்கள் லைன் ஹெல்த் அமைச்சிலிருந்து வழங்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் மருத்துவமனைகளுக்கு இடையேயான இணைப்பை உருவாக்க நடவடிக்கைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதேபோல், தனியார் ஆய்வக சேவைகளிடமிருந்து ஆய்வக அறிக்கைகளைப் பெறவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. டெங்கு ஒழிப்புத் திட்டங்களுக்காக 2017 ஆம் ஆண்டில் ரூபாய் 4,001,500.00 செலவிடப்பட்டுள்ளது.

 

தென்மேற்கு பருவ மழையுடன் டெங்கு நோய் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில், டெங்கு தொற்று நிலைமைகளை குறைக்கும் நோக்கில் விசேட நுளம்பு ஒழிப்பு வேலைத்திட்டங்கள் அதிக ஆபத்துள்ள சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுகளில் நடத்தப்பட்டன. இங்கு மத வழிபாட்டுத் தலங்கள், பாடசாலைகள் மற்றும் அரச நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வீடுகள் என்பன அபாயகரமான சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுகள் மற்றும் கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளில் பரிசோதிக்கப்பட்டன. நோய் கட்டுப்பாட்டு உதவியாளர்கள் மற்றும் பொது சுகாதார உத்தியோகத்தர்கள் இந்த பரிசோதனையை மேற்கொண்டதுடன், நோய் தடுப்பு தொடர்பான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினர்.

 

அதேபோன்று தற்போது பௌத்த அலுவல்கள் அமைச்சுடன் கலந்துரையாடி டெங்கு பரவும் இடங்கள் குறித்து ஆலயங்கள் மற்றும் தஹம் பாடசாலைகளில் உள்ள இடங்களை ஆய்வு செய்து அவ்வாறான நிலைமைகளை தடுப்பதற்காக, கிராமப்புற வளர்ச்சி சங்கங்கள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களினூடாக கிராம மட்டத்தில் விசேட வேலைத்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், டெங்கு பரவும் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுகளில் கழிவுகளை அகற்றும் முறைமை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. (உதாரணமாக: கொலன்னாவ, தெஹிவளை, மொரட்டுவ, பொரலஸ்கமுவ, பிலியந்தலை மற்றும் மஹரகம சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுகளில் லட்டா லொட்டா திட்டம்). அதுமட்டுமல்லாமல், தேசிய டெங்கு ஒழிப்புப் பிரிவினால் மேல்மாகாணத்திற்கான செயற்திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் படி கொழும்பு, கம்பஹா மற்றும் களுத்துறை மாவட்டங்களில் டெங்கு ஒழிப்பு நடவடிக்கைகள் இடம்பெறுகின்றன. இது தொடர்பாக 2018 ஆம் ஆண்டில் ரூபாய் 5,304,500.00 மதிப்புள்ள ஒதுக்கீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

 

Visitor count to this page:  22
 
முகவரி: தொடர்பு விபரங்கள்: வெளி இணைப்புகள்: தகவல் அமைப்புகள்:

மாளிகாவத்தை செயலக கட்டிடம்,
அஞ்சல் பெட்டி எண் 876
கொழும்பு 10

தொலைபேசி:- +94112434660
தொலைநகல்:- +94112478872
மின்னஞ்சல் :- info@healthdept.wp.gov.lk  

தொற்றுநோயியல் பிரிவு - சுகாதார அமைச்சு
சுகாதார மேம்பாட்டு பணியகம்
சுகாதார அமைச்சு
அரசு தகவல் மையம்
ஆளுனர் அலுவலகம் (மேற்கு மாகாணம்)
மாகாண பொது சேவை ஆணைக்குழு

ஊழியர் அணுகல்